Bijeenkomsten Werkgroep Kinderorthopedie

De wetenschappelijke bijeenkomsten zijn 3 keer per jaar waarbij een vast format aangehouden wordt:

  • Opening
  • Voordracht
  • Opmerkingen notulen vorige vergadering
  • Ingekomen post
  • Website
  • Patiëntenvereniging
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Casuïstiek en our worst case

De WKO verzorgt een keer per 4 jaar een opleidingsdag voor de assistenten in het kader het verplichte onderwijs en examen.

De WKO verzorgt met regelmaat een instructional lectures op de vergaderingen van de NOV.

De WKO heeft de richtlijn klompvoet opgesteld in samenwerking met de patiëntenvereniging.

De WKO gaat verkennen of er een richtlijn voor de DDH opgesteld kan gaan worden.